براساس آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به ۱۵ فروردین سال گذشته ۲ میلی‌متر و نسبت به میانگین درازمدت ۳٫۹۳ متر کاهش پیدا کرده است.

براساس آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیه در ۱۵ فروردین سال گذشته ۱۲۷۰٫۷۶ متر بوده که  این میزان در ۱۴ فروردین سال‌جاری به  ۱۲۷۰٫۷۴ متر رسیده است، به عبارتی تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مشابه سال گذشته ۲ میلی‌متر و نسبت به میانگین درازمدت ۳٫۹۳ متر کاهش پیدا کرده است.

طبق آمار اعلامی وسعت دریاچه در ۱۵ فروردین ۲۲۷۶٫۸۶ کیلومتر مربع و در زمان مشابه سال گذشته ۲۲۹۹٫۷۷ کیلومتر مربع بوده که براساس این آمار وسعت دریاچه نسبت به مشابه سال گذشته ۲۲٫۹۱ کیلومتر مربع نسبت به میانگین درازمدت ۲۲۴۹٫۸۷ کیلومتر مربع کاهش یافته است.

براساس این آمار، حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در ۱۵ فروردین سال‌جاری ۱٫۹۹ میلیارد مترمکعب بوده که این آمار نسبت به مشابه سال گذشته۰٫۰۴ میلیارد مترمکعب و نسبت به درازمدت ۱۴٫۲۸ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که براساس گزارش بارندگی‌ تجمعی روزانه به تفکیک حوضه‌های آبریز درجه یک و درجه دو، دفتر مطالعات پایه منابع آب، از ابتدای سال آبی تاکنون یعنی از اول مهر ۹۶ تا ۱۶ فروردین سال‌جاری ۲۶۰٫۱ میلی‌متر بارندگی اتفاق افتاده که این میزان نسبت به سال آبی ۹۵-۹۶ به اندازه ۵۳٫۵ میلی‌متر افزایش داشته است.

طبق این آمار، از ابتدای فروردین سال‌جاری تا ۱۶ فروردین در حوزه آبریز دریاچه ارومیه ۲۶٫۷ میلی‌متر بارندگی اتفاق افتاده است.

براساس آمار بارندگی تجمعی استان‌ها از ابتدای سال آبی تا ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۶ فروردین سال آبی ۹۷-۹۶ در استان آذربایجان‌شرقی ۲۲۳٫۳ میلی‌متر بارندگی افتاده که این میزان نسبت به سال آبی گذشته ۱۲٫۴ میلی‌متر افزایش داشته است.

همچنین در استان آذربایجان‌غربی ۲۵۴٫۴ میلی‌متر بارندگی اتفاق افتاده که این میزان نسبت به سال آبی گذشته ۱۹٫۵ میلی متر افزایش یافته است.