گزارش | دوره دانش افزایی ویژه مشاوران فرهنگی دانشگاه تبریز برگزار شد